Internationale gegevensuitwisseling

Belastingdiensten wisselen steeds meer informatie met elkaar uit.

Wij staan belastingplichtigen bij in de gevallen dat buitenlandse belastingdiensten informatie opvragen in Nederland of Nederland in het buitenland informatie opvraagt.

Daarnaast doen zich steeds meer situaties voor op grond waarvan er aan moet worden getwijfeld of de uitgewisselde informatie juist en volledig is. Zo kan er onjuiste informatie worden gebruikt voor het opleggen van belastingaanslagen. Tenslotte, zien wij inde praktijk dat de belastingdienst informatie uitwisselt die ook voor andere doeleinden dan de heffing van belasting wordt gebruikt, zoals strafrechtelijke onderzoeken, invordering en aansprakelijkheid van bestuurders.