• Nederlands
  • Engels

Beperk uw risico’s bij inlenen van personeel (ook in tijd van COVID)

In een vorige blog bespraken wij de risico’s voor de ondernemer die uitlener is van personeel en gebruik maakt van de verruimde deblokkeringsmogelijkheid op de G-rekening wegens COVID-19. Als u als ondernemer personeel inleent van de uitlener, dan ontvangt u van de uitlener een factuur voor de kosten van het inlenen van personeel. Een deel van de factuur wordt op de G-rekening van de uitlener gestort en normaliter door de uitlener aangewend om de loon- en omzetbelasting te voldoen.

De deblokkeringsmogelijkheid houdt in dat een deel van het factuurbedrag dat gestort wordt op de G-rekening van de uitlener niet voor de betaling van loon-en omzetbelasting aangewend hoeft te worden, maar vrij besteedbaar is voor de uitlener. Als voorwaarde geldt wel dat bijzonder uitstel van betaling is verleend door de Belastingdienst voor de door de uitlener verschuldigde loon- en omzetbelasting. Dit beleid geldt in ieder geval tot 1 oktober 2020. Maar als het uitstel vervalt en de uitlener de verschuldigde loon- en omzetbelasting niet betaalt, dan kunt u als inlener óók aansprakelijk gesteld worden. Het is daarom belangrijk dat u altijd de risico’s voor inlenersaansprakelijkheid beperkt.

 Betaling op de G-rekening

 Vanwege COVID-19 zijn er versoepelingen aangebracht in het deblokkeringsbeleid op de G-rekening van de uitlener. Nu kan het in de praktijk voorkomen dat betalingen die u op de G-rekening doet mogelijk niet aan de betaling van de loon- en omzetbelasting worden aangewend door de uitlener. Dit is echter toegestaan op basis van geldend beleid.

Belangrijk is dat u als inlener uw aansprakelijkheid zoveel mogelijk beperkt door (zoals u normaal gesproken ook zou moeten doen) in ieder geval een deel van het factuurbedrag op de G-rekening van de uitlener stort. Van belang is dat u altijd nagaat of de factuur van de uitlener voldoet aan de wettelijke voorwaarden, zoals de vermelding van de datum op de factuur, het factuurnummer, het btw-nummer, de verschuldigde btw etc.). Ook is het van belang dat op de factuur van de uitlener de periode van de werkzaamheden is vermeld, een omschrijving van de werkzaamheden en eventueel het kenmerk of nummer van de overeenkomst waar de factuur op ziet.

Volgens het beleid van de Belastingdienst moet u een percentage van 25% van het factuurbedrag op de G-rekening storten. Indien de verleggingsregeling van toepassing is dan geldt een percentage van 20%. Als u namelijk te weinig overmaakt op de G-rekening van de uitlener, dan bestaat er een groter risico dat u aansprakelijk kan worden gehouden voor de niet betaalde loon- en omzetbelasting van de uitlener. Ook bij de betaling op de G-rekening vermeldt u het factuurnummer en eventuele andere identificatiegegevens, zodat te herleiden is waar de betaling op de G-rekening betrekking op heeft.

 Andere risicobeperkende maatregelen

Momenteel wordt door de Belastingdienst vanwege COVID-19 een ‘schone verklaring’ betalingsgedrag afgegeven als een uitlener bijzonder uitstel van betaling heeft verkregen. Normaliter wordt een schone verklaring enkel afgegeven als de loon- en omzetbelasting is betaald of als de uitlener zekerheid heeft gegeven tot het bedrag dat verschuldigd is aan loon- en omzetbelasting. U dient zich hier dus bewust van te zijn. Maar ook hier geldt: de ‘schone verklaring’ wordt afgegeven op basis van geldend beleid. Belangrijk is dat u periodiek bij de uitlener een recente en originele verklaring betalingsgedrag blijft opvragen. Een dergelijke verklaring wordt aan de uitlener afgegeven door de Belastingdienst. Het enkel in bezit hebben van de verklaring betalingsgedrag betekent niet dat u gevrijwaard bent van aansprakelijkheid. Het is daarom van belang dat u ook andere maatregelen neemt om uw aansprakelijkheid te beperken, zoals de hiervoor genoemde betaling op de G-rekening. Ook kunt u uw risico’s beperken door personeel in te lenen van een uitlener die geregistreerd staat in het register van de Stichting Normering Arbeid (SNA).

Van belang is verder dat u ook de administratie van uw onderneming goed moet bijhouden. Uit de loonadministratie moet bijvoorbeeld blijken welk loonbedrag er verschuldigd is ten aanzien van de inlening. Anders bestaat het risico dat de Belastingdienst zelf gaat schatten voor welk bedrag u aansprakelijk bent. Ook is van belang dat alle facturen, factuurgegevens, verrichte betalingen aan de uitlener en gegevens over het ingeleende personeel (zoals de identiteit) op juiste wijze worden vastgelegd in de administratie én deze gegevens gemakkelijk kunnen worden teruggevonden.

 Wees u bewust!

Als achteraf blijkt dat de uitlener de loon- en omzetbelasting niet kan betalen, dan kunt u als inlener óók worden aangesproken door de Belastingdienst voor de niet betaalde loon- en omzetbelasting van de uitlener. Van belang is dan ook dat u blijft voldoen aan uw normale verplichtingen om inlenersaansprakelijkheid te beperken en alle informatie die van belang is om de risico’s op aansprakelijkheid te mitigeren, op juiste wijze administreert en indien nodig kunt overleggen aan de Belastingdienst.

 Meer informatie

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op via info@booijbikkers.nl of 085 20 30 950.