• nl
  • en

Gebruikelijk loon DGA in coronatijd

Als gevolg van de coronacrisis en de (mogelijke) impact daarvan op de omzet en liquiditeit van een vennootschap mag in 2020 een lager maandloon worden afgesproken tussen een werknemer met een aanmerkelijk belang (zoals de directeur-grootaandeelhouder (DGA)) en de vennootschap. De regeling houdt in dat tijdelijk van een lager loon mag worden uitgegaan in verhouding tot de omzetdaling van de vennootschap.

Het gevolg van de tijdelijke maatregel is dat er in 2020 geen goedkeuring van de Belastingdienst vooraf nodig is om een lager maandloon af te spreken met de vennootschap. De tijdelijke regeling geldt enkel voor toekomstige maanden. Eventueel uitbetaald loon aan de DGA kan namelijk niet met terugwerkende kracht verlaagd worden.

Aan het einde van het jaar 2020 moet de vennootschap het ‘gebruikelijk loon’ over dat jaar formeel vaststellen. Als dan blijkt dat er te weinig loon is betaald aan de DGA dan moet dit loon alsnog door de vennootschap worden aangegeven in de aangifte loonheffingen. Dit kan zich voordoen als de DGA te weinig loon heeft genoten in verhouding tot de omzetdaling van de vennootschap.

Gebruikelijk loon

Een DGA wordt geacht een loon te krijgen dat normaal is voor het niveau en de duur van de arbeid verricht voor de vennootschap (gebruikelijk loon). Het gebruikelijk loon is een fiscaal begrip uit de Wet op de Loonbelasting 1964. Vanuit fiscaal oogpunt is sprake van een fictief loonbegrip. Het in aanmerking nemen van een gebruikelijk loon in fiscale zin kan dus afwijken van het werkelijk genoten loon door de DGA. Volgens de Wet op de Loonbelasting 1964 wordt het gebruikelijk loon van een DGA tenminste gesteld op het hoogste van de volgende bedragen:

  • €46.000,-; of
  • op 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking; of
  • het hoogste loon van de werknemers die in dienst zijn van de vennootschap.

Er wordt echter geen gebruikelijk loon in aanmerking genomen als het loon voor de verrichte arbeid in de vennootschap niet hoger is dan €5.000 in een kalenderjaar.

Er kunnen zich situaties voordoen waarin u als DGA in werkelijkheid een lager loon krijgt uitbetaald van de vennootschap dan het minimum gebruikelijk loon van €46.000. Dit kan simpelweg omdat er bijvoorbeeld niet voldoende of geen omzet wordt behaald door de vennootschap. De vennootschap is in de regel echter wel verplicht om loonheffingen in te houden en af te dragen over het gebruikelijk loon van de DGA. Dit is anders als de vennootschap aannemelijk kan maken dat het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking lager is dan het minimum van €46.000. Hiertoe moet dan wel een verzoek om verlaging van het gebruikelijk loon vooraf bij de Belastingdienst worden ingediend.

Tijdelijk lager maandloon

Doordat de vennootschap in tijden van coronacrisis (mogelijk) minder omzet behaalt ofwel minder liquiditeiten heeft kan het gebruikelijk loon aangepast worden naar een lager bedrag zonder vooraf een verzoek aan de Belastingdienst te hoeven doen. Dit is goed voor de liquiditeiten, omdat de vennootschap dan (in ieder geval voorlopig) minder loonheffingen hoeft te betalen in deze barre tijden.

Om het lager gebruikelijk loon te bepalen wordt een vergelijking gemaakt van de omzet over een bepaalde periode in 2020 en de omzet in dezelfde periode in 2019. De staatssecretaris van Financiën heeft aangegeven dat binnenkort bekend wordt gemaakt hoe de regeling precies uitwerkt.

Door deze maatregel hoeft het gebruikelijk loon pas aan het einde van het jaar 2020 te worden vastgesteld. U moet er dus op bedacht zijn dat als achteraf blijkt dat het gebruikelijk loon op een te laag bedrag is vastgesteld de vennootschap aan het einde van de rit alsnog over het te weinig genoten loon door de DGA, belasting moet betalen. U doet er dus goed aan om zo goed mogelijk te bepalen wat de te verwachtte omzetdaling is en of het gebruikelijk loon daadwerkelijk verlaagd kon worden. Wij raden u dan ook aan om hiervoor contact op nemen met uw adviseur. Immers, voorkomen moet worden dat u en de vennootschap aan het einde van het jaar 2020 voor verrassingen komt te staan.

Eventueel uitstel van betaling

De vennootschap kan voor de maandelijks te betalen loonbelasting een verzoek doen om bijzonder uitstel van betaling wegens corona. Het uitstel van betaling wordt in ieder geval voor de eerste drie maanden toegewezen. In onze vorige blog kunt u meer lezen over de voorwaarden van de regeling.

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op via info@booijbikkers.nl of 085 20 30 950.