• nl
  • en

Herkennen ongebruikelijke transacties Wwft

Herkennen ongebruikelijke transacties Wwft

De gevolgen voor het niet (tijdig) melden van ongebruikelijke transacties in het kader van de Wwft kunnen groot zijn. Immers, het niet voldoen aan de meldplicht door Wwft-instellingen kan bestuursrechtelijke gevolgen hebben of leiden tot strafrechtelijke vervolging. Uit een uitspraak van de Rechtbank Amsterdam (ECLI:NL:RBAMS:2019:8873) blijkt namelijk weer dat een Wwft-instelling, in dit geval een administratiekantoor, de transacties van haar cliënten zorgvuldig moet onderzoeken als bepaalde transacties verband kunnen houden met witwassen. Het herkennen van deze transacties is erg belangrijk.

Strafrechtelijke veroordeling administratiekantoor

In de zaak van het administratiekantoor verrichte een cliënt van het administratiekantoor andere werkzaamheden dan de activiteiten van de cliënt die waren geregistreerd bij de Kamer van Koophandel. Ook ontbraken er inkoopfacturen voor de verrichte werkzaamheden, werden er betalingen aan de cliënt van het administratiekantoor gedaan vanuit hypotheekdepots op naam van klanten en beschikte het administratiekantoor niet over een (deugdelijke) loonadministratie, terwijl er wel loonstroken werden opgemaakt en loonaangiften werden ingediend. In deze zaak is het administratiekantoor strafrechtelijk veroordeeld wegens het niet melden van ongebruikelijke transacties.

Wet- en regelgeving

Of een transactie ‘ongebruikelijk’ is en gemeld moet worden is gebaseerd op indicatoren die in wetgeving zijn vastgelegd. Als de objectieve indicator (transacties van € 10.000 of meer betaald in bijvoorbeeld cash aan of door tussenkomst van het administratiekantoor) van toepassing is dan moet u de transactie sowieso melden. In het geval dat mogelijk een subjectieve indicator van toepassing is, dan wordt de beoordeling lastiger. U moet dan namelijk zelf gaan beoordelen of de transactie meldingswaardig is. Daar is goed intern beleid voor nodig waar u zich ook aan moet houden. De voorbeelden uit de Leidraad, die het Bureau Financieel Toezicht (BFT) heeft opgesteld kunnen een handreiking bieden, maar zijn niet uitputtend. Wat betekent dit voor u? De vastlegging van uw afweging op het moment dat u de transactie beoordeeld en de keuze om wel of niet te melden is uiterst belangrijk.

Als één van de in de Leidraad beschreven situaties zich voordoet, betekent dit niet automatisch dat de transactie ongebruikelijk is en gemeld moet worden. Wel is het verstandig om dan nader onderzoek naar de ongebruikelijke transactie te doen bij de cliënt. Als er namelijk meerdere voorbeelden uit de Leidraad van toepassing zijn dan kan dat dus een belangrijke aanwijzing zijn dat hiervan sprake is.

Waar moet u op letten?

Wanneer u als administratiekantoor, de administratie en de aangiftes van uw cliënten verzorgt, dan is het belangrijk om inzicht te krijgen in de verschillende transacties van cliënten. Voor administratiekantoren is het van belang om goed op de hoogte te zijn van de activiteiten die de cliënt verricht, maar ook hoe deze activiteiten formeel zijn vastgelegd. Als u bijvoorbeeld constateert dat het doel van de onderneming een andere is dan de transacties die door uw cliënt worden verricht, dan kan dat een aanwijzing zijn om extra alert te zijn op transacties en goederenstromen in de administratie van de cliënt. Ook het ontbreken van inkoopfacturen, terwijl deze normaliter in de administratie zouden moeten zitten kunnen hierop wijzen. Of wanneer u bijvoorbeeld de loonstroken opmaakt of de loonaangiften namens cliënten indient, dan is het van belang dat u stukken in uw bezit heeft over de arbeidsrelatie van de werknemers met uw cliënt en of de hoogte van de lonen in relatie staan tot de verleende diensten.

Neem contact op

Neem voor vragen over dit onderwerp vrijblijvend contact met ons op.