• nl
 • en

Het coronavirus en belastingmaatregelen en aansprakelijkheid

Het coronavirus houdt ons land in de greep. Er zijn reeds maatregelen aangekondigd door het kabinet, die ook gevolgen hebben voor de Belastingdienst. In deze blog informeren wij u hierover.

Tegemoetkoming in de loonkosten voor werkgevers

Het kabinet heeft aangekondigd dat ondernemingen die een omzetverlies van minimaal 20% verwachten (per 1 maart 2020) gebruik kunnen maken van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). De tijdelijke regeling is een vervanger van de huidige werktijdenverkortingsregeling. In het kader van de NOW zal de overheid tegemoetkomen in de loonkosten van werkgevers. De tegemoetkoming is maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk van uw omzetverlies. Dit bedrag wordt als voorschot uitbetaald en bedraagt 80% van de gevraagde tegemoetkoming. Dit zijn bruto uitkeringen door de overheid waarover nog wel loonbelasting moet worden ingehouden. Voor het gedeelte van de loonkosten waarvoor u geen tegemoetkoming heeft ontvangen, kunt u uitstel van betaling vragen voor de verschuldigde loonbelasting.

Uitstel van betaling

Ondernemers die getroffen zijn door de financiële gevolgen van het coronavirus kunnen eenvoudiger dan voorheen uitstel van betaling voor de verschuldigde belasting aanvragen. Dit geldt voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen (btw). De Belastingdienst zal dan direct stoppen met invorderen en het is in eerste instantie niet nodig om bewijs mee te sturen. De ondernemer krijgt bovendien langer de tijd om het bewijs aan te leveren. Dit betekent overigens niet dat u überhaupt geen bewijs hoeft te hebben. U moet (uiteindelijk) wel kunnen bewijzen dat u een getroffen ondernemer bent en daardoor in aanmerking komt voor versoepeling van het beleid.

Uit de informatie op de website van de Belastingdienst volgt dat u, naast de gebruikelijke vereisten voor het verlenen van uitstel, bij het schriftelijke verzoek om uitstel een verklaring van een (derde) deskundige dient toe te voegen, waaruit blijkt dat:

 • er sprake is van bestaande betalingsproblemen en (bijvoorbeeld) niet van te verwachten betalingsproblemen;
 • de betalingsproblemen van tijdelijke aard zijn als gevolg van het coronavirus; en
 • de onderneming levensvatbaar is.

Update: Staatssecretaris Hans Vijlbrief (Financiën) heeft vandaag bekend gemaakt dat ondernemers direct drie maanden uitstel krijgen als zij hun verzoek hebben ingediend. U hoeft hiervoor geen bewijs mee te sturen, maar u dient aan te geven dat er betalingsproblemen zijn door corona. Indien u langer dan drie maanden uitstel wil dan is bovengenoemde verklaring wel nodig.

Vergeet niet melding betalingsonmacht te doen!

We maken u er wel op attent dat de regeling van de melding betalingsonmacht onverkort van toepassing blijft. Deze meldingsregeling staat los van de aangekondigde belastingmaatregelen. De regeling houdt kortgezegd in dat betalingsonmacht voor de loonheffing en de btw binnen 14 dagen na het einde van de maand dat die belasting verschuldigd is, schriftelijk gemeld moet worden aan de Belastingdienst. Indien u dit niet doet, leidt dat meestal tot aansprakelijkheid van de bestuurders.

Verlaging verzuimboetes

Een andere maatregel is dat verzuimboetes voor het niet op tijd betalen van de belastingaanslag, op dit moment niet hoeven te worden betaald.

Rentepercentages

De invorderingsrente is normaal 4%, maar deze zal vanaf 23 maart 2020 verlaagd worden naar 0,01%. Dit geldt voor alle belastingschulden. Invorderingsrente dient u te betalen in het geval dat u het verschuldigde belastingbedrag (de aanslag is dan dus al opgelegd) later betaalt dan de uiterlijke betaaltermijn. Ook het tarief voor de belastingrente (normaal gesproken 8% voor vennootschapsbelasting en 4% voor andere belastingen), welke rente u betaalt als u te laat bent met het doen van aangifte, wordt verlaagd naar 0,01%. De verlaging van de belastingrente geldt voor:

 • Inkomstenbelasting;
 • inkomensafhankelijke bijdrage Zvw;
 • erfbelasting;
 • vennootschapsbelasting;
 • loonbelasting;
 • btw;
 • overdrachtsbelasting; en
 • dividendbelasting.

Let wel!

Uiteraard worden deze maatregelen genomen om u als ondernemer te helpen uw bedrijf voort te laten bestaan, maar u dient zich wel bewust te zijn van het feit dat de belasting uiteindelijk op een moment betaald moet worden. Ook is nog niet duidelijk tot wanneer deze maatregelen gelden. Wij adviseren u dan ook om hier toch nu al rekening mee te houden.

Heeft u vragen over de nieuwe maatregelen, neem dan contact met ons op via info@booijbikkers.nl of 085 20 30 950.