• nl
  • en

Over de klachtenprocedure bij de Belastingdienst

Over de klachtenprocedure bij de Belastingdienst

Met enige regelmaat zien wij in dossiers dat belastinginspecteurs en belastingcontroleurs zeer bevlogen te werk gaan. Dit is uiteraard geen probleem zolang de desbetreffende medewerker nog openstaat voor zijn wederpartij en actief in gesprek blijft. Helaas is dit niet altijd het geval en dit gaat ten koste van het proces. Het betreft situaties waarin een ambtenaar klachtwaardig gedrag vertoont. U kunt zich dan direct richten tot de klachtbehandelaar van de Belastingdienst.

Waarom een klacht indienen?

Het is raadzaam niet lichtvaardig te denken over het indienen van een klacht. Een klacht dien je pas in wanneer er sprake is van feitelijk klachtwaardige gedragingen door een controle-ambtenaar of inspecteur. Dit staat dus los van de inhoud van de zaak. Voor de discussie over de inhoud van de zaak zijn procedurele afspraken gemaakt zoals bijvoorbeeld het indienen van een zienswijze na ontvangst van een controlerapport, een bezwaarprocedure of zelfs een beroepsprocedure of cassatie. Dit is anders bij een feitelijke gedraging van een controle-ambtenaar of inspecteur. Dat betreft namelijk gedragingen die het proces niet ten goede komen en waardoor het proces soms zelfs helemaal vastloopt.

Wanneer naar Ombudsman?

Wanneer een klacht wordt afgewezen, dan kunt u zich nog richten tot de Nationale Ombudsman. De Nationale Ombudsman neemt een klacht pas in behandeling nadat u eerst zelf geprobeerd heeft om de klacht bespreekbaar te maken. Daar dient de mogelijk tot het indienen van een klacht dus ook voor.

Wanneer een klacht indienen?

Een klacht moet binnen een jaar na de betreffende gedraging worden ingediend, anders is het te laat en hoeft de klachtbehandelaar van de Belastingdienst de klacht niet in behandeling te nemen.

Naast deze harde termijn van een jaar, is het de werkwijze van Booij Bikkers advocaten om eerst alles te proberen om met elkaar verder te kunnen. Denk hierbij aan een verzoek aan de desbetreffende medewerker om een andere collega bij het dossier te betrekken of het vragen naar een teamleider of coördinator om met elkaar over het proces te spreken om duidelijke vervolgafspraken over te maken. Wanneer hier geen reactie op volgt en/of de situatie niet verandert, kunt u overwegen een klacht in te dienen.

Let wel, de klacht richt zich dus niet op de inhoud, maar op de gedraging van een inspecteur of controle-ambtenaar.

Een klacht indienen is nadrukkelijk iets anders dan een medewerker van de Belastingdienst persoonlijk aansprakelijk stellen. Booij Bikkers advocaten is geen voorstander van persoonlijke aansprakelijkstellingen. Dit stemt overeen met de doelstelling van het kantoor om vooral met elkaar in gesprek te blijven.

Wat zijn klachtwaardige gedragingen?

Klachtwaardige gedragingen zien toe op de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Dat zijn beginselen waar een overheid zich aan moet houden. Klachtwaardige gedragingen zijn bijvoorbeeld: vooringenomenheid van de medewerker, misbruik of disproportioneel gebruik van bevoegdheid, onduidelijkheid van het doel van een boekenonderzoek, etc.

Soms komt vanuit de Belastingdienst het bericht dat een klacht zich wel heel erg richt tot de desbetreffende ambtenaar. Dit wordt ervaren als een vorm van persoonlijke aansprakelijkheid. Dit is echter niet het geval. De Belastingdienst neemt een klacht alleen in behandeling wanneer de namen van medewerkers, de omstandigheden en de gedragingen zo expliciet mogelijk worden beschreven. Dat is het interne beleid van de Belastingdienst.

Neem contact op

Loopt u vast in een procedure of heeft u de indruk dat uw zaak niet meer om de inhoud gaat? Neem dan contact met ons op via 085 20 30 950 of info@booijbikkers.nl.