• nl
  • en

Registratieplicht voor aanbieders cryptodiensten

“Inwerkingtreding Implementatiewet naar verwachting 18 mei, vraag uw registratie bij DNB aan”.

Deze tekst vindt u op de website van De Nederlandsche Bank (DNB). Naar verwachting zal de Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn op 18 mei 2020 in werking treden. Door deze implementatiewet zijn aanbieders van diensten voor het wisselen van virtuele valuta en fiduciaire valuta en aanbieders van bewaarportemonnees voor virtuele valuta (aanbieders van cryptodiensten) verplicht om een registratie aan te vragen bij DNB.

Wie moet zich registeren

Er zijn twee soorten aanbieders van diensten voor virtuele valuta die zich moeten registreren bij DNB. Het gaat om natuurlijke personen, rechtspersonen of vennootschappen die:

  • diensten aanbieden voor het wisselen tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta;
    en/of
  • bewaarportemonnees aanbieden, oftewel entiteiten die diensten aanbieden om namens hun cliënten cryptografische privésleutels te beveiligen om virtuele valuta aan te houden, op te slaan en over te dragen.

De registratieplicht geldt alleen voor partijen die deze diensten beroeps- of bedrijfsmatig in of vanuit Nederland aanbieden.

Op het moment dat deze wet in werking treedt, dienen aanbieders van cryptodiensten een verzoek tot registratie te hebben gedaan bij DNB. Zo’n verzoek verloopt via het Digitaal Loket Toezicht (DLT) van DNB. Het DLT maakt gebruik van eHerkenning voor authenticatie en machtiging.

Gebruik maken van de overgangsregeling?

De verwachte datum van inwerkingtreding van de implementatiewet, 18 mei 2020, is voor u als bestaande aanbieder van cryptodiensten van belang indien u gebruik wil maken van de overgangsregeling. DNB geeft namelijk aan dat u alleen van deze overgangsregeling gebruik kunt maken als u voordat deze wet in werking treedt – dus vóór 18 mei 2020 – uw registratie bij hen heeft aangevraagd. In dat geval mag u uw bedrijfsactiviteiten blijven voortzetten gedurende een overgangstermijn van zes maanden. U moet in die periode wel voldoen aan de vereisten van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

U kunt uw registratie aanvragen in de vorm van een concept-aanvraag. Die aanvraag zal door DNB automatisch in een formele aanvraag worden omgezet op het moment van implementatie. Vanaf dat moment bent u overigens ook leges verschuldigd.

Geen conceptaanvraag ingediend = geen overgangsregeling

Als u geen conceptaanvraag heeft ingediend voordat de wet in werking treedt, kunt u geen gebruik maken van deze overgangsregeling. Dit betekent dan dat u vanaf 18 mei 2020 met uw bestaande activiteiten moet stoppen. Als u toch met uw activiteiten doorgaat, zonder dat u gebruik maakt van de overgangsregeling, dan bent u in overtreding en kan DNB overgaan tot handhaving. Ook kan dit effect hebben op de beoordeling van uw eventuele latere registratieaanvraag.

DNB verstrekt op de website via het deel Open Boek Toezicht onder andere informatie over begrippen en wetsbepalingen die relevant zijn voor de markttoegang en eventuele registratie om deze activiteiten te mogen verrichten.

Heeft u vragen over uw situatie en de informatie die u op de website van DNB aantreft of als u wilt dat wij u bijstaan bij het indienen van een (concept-)aanvraag, neem dan contact met ons op via info@booijbikkers.nl of 085 20 30 950.