• Nederlands
  • Engels

Voor het toezicht op de (Europese) anti-witwasregelgeving ook nog een nieuw Europees toezichtsorgaan?

De Europese Commissie komt begin volgende jaar met voorstellen over de oprichting van een onafhankelijk Europees toezichthouder die problemen zoals kennisuitwisseling en internationale samenwerking bij het bestrijden van witwaspraktijken helpt bestrijden. Maar in hoeverre verschilt deze nieuw te vormen entiteit van de Europese Bankautoriteit (EBA) met haar recente uitbreiding van bevoegdheden?

De EBA is belast met het toezicht op banken in de Europese Unie (EU) en is één van de financiële toezichthouders in de EU. Sinds het begin van dit jaar heeft de EBA ook taken gekregen op het terrein van de Europese anti-witwasregelgeving. Daarmee heeft de EBA op Europees niveau een leidende, coördinerende en monitorende rol gekregen ten aanzien van bepaalde Wwft-instellingen in de financiële sector (waaronder banken). De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) zijn de nationale toezichthouders.

Bij de beantwoording van Kamervragen op 11 september jl. is verduidelijkt wat het takenpakket van de EBA is op het gebied van de Wwft. De EBA houdt zich o.a. bezig met het verzamelen van informatie en neemt de informatie op in een centrale database. Het gaat om informatie over bepaalde zwakke punten die tijdens lopende toezichts- en vergunningverleningsprocedures door nationale toezichthouders zijn geconstateerd. Ook gaat het om informatie over maatregelen die op nationaal niveau zijn getroffen op (mogelijke) inbreuken van anti-witwasregelgeving en over ongepaste of ineffectieve toepassing van de getroffen regels. De informatie die wordt verzameld in de database moet door de EBA actueel gehouden worden. Nationale toezichthouders kunnen de EBA verzoeken om bepaalde gegevens uit de databank aan de toezichthouder ter beschikking te stellen.

In het kader van de naleving van de Wwft-regels heeft de EBA de mogelijkheid om een nationale toezichthouder te verzoeken om onderzoek in te stellen naar bepaalde Wwft-instellingen. Ook kan de EBA de nationale toezichthouder verzoeken om een individueel besluit vast te stellen waarin een Wwft-instelling wordt gelast alle nodige maatregelen te treffen om te voldoen aan haar verplichtingen (met inbegrip van het stopzetten van activiteiten). Bovendien heeft EBA de rechtstreekse bevoegdheid om een dergelijk individueel besluit te nemen om te voldoen aan haar verplichtingen op grond van het Unierecht. In het verlengde hiervan heeft de EBA recent haar zorgen geuit over de toepassing van de witwasregels doorbanken.

Maar om nog breder en effectiever toezicht te kunnen houden is volgens Nederland een onafhankelijke Europese anti-witwas toezichthouder vereist met directe bevoegdheden. Hoe een nieuwe Europese AML/CFT-toezichthouder eruit zal zien, is op dit moment echter nog niet bekend. Voor de EBA zou er dan geen plaats meer zijn. Wat daarbij de rol van de nationale toezichthouders zal worden is ook nog niet duidelijk. Maar dit is wat ons betreft zeker niet onbelangrijk. Wij zijn erg benieuwd en houden de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten.

Meer informatie

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op via info@booijbikkers.nl of 085 20 30 950.