• nl
  • en

Douanerechtspraak 2018/138: Commentaar bij Gerechtshof Amsterdam 3 juli 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:2190

Door: mr. G. van Dam

Douanerechten, uitnodiging tot betaling (UTB), bezwaar, tariefindeling

Tariefindeling auto. Een auto van het merk Porsche, type 962C uit 1991, wordt niet ingedeeld onder GN-onderverdeling 9705 00 00. De auto is op het moment van invoer slechts 23 jaar oud en kan daarom niet als motorvoertuig met historisch belang worden aangemerkt. Uit de rechtspraak van het Hof van Justitie volgt dat de leeftijdsgrens van 30 jaar geen absoluut criterium is, omdat ook een meer recent voertuig eigenschappen kan bezitten waardoor het een historisch belang kan hebben. Het Hof oordeelt echter dat niet is gebleken dat de auto een kenmerkende stap in de ontwikkeling van de menselijke verworvenheden kan documenteren of een fase van deze ontwikkeling kan belichten. Ook is niet aannemelijk gemaakt dat met de auto belangrijke sportieve successen zijn geboekt bij prestigieuze nationale of internationale evenementen. De auto kwalificeert daarom niet als een voorwerp (voor verzamelingen) met een historisch belang in de zin van GN-post 9705. De auto wordt ingedeeld onder GN-onderverdeling 8703 24 90. Het Hof verklaart het hoger beroep van belanghebbende ongegrond.

Een duidelijke uiteenzetting van zowel het Hof als de Rechtbank over de kwalificatie van een auto voor indeling onder GN-post 9705 00 00 90. Zowel de Rechtbank als het Hof hanteren de volgende redenering bij de beoordeling of een dergelijke auto kan worden ingedeeld onder GN-post 9705 of toch onder GN-post 8703 valt. In beginsel worden racewagens onder GN-post 8703 ingedeeld, hetgeen volgt uit de aanhef van deze post. Om aanspraak te kunnen maken op de uitzondering op deze regel, namelijk indeling onder GN-post 9705, moet worden gekeken naar de aanvullende aantekening op GNpost 9705. In de aanvullende aantekening is vermeld dat die post ook motorvoertuigen voor verzamelingen omvat met een historisch of etnografisch belang die (1) in hun oorspronkelijke staat zijn, (2) ten minste 30 jaar oud zijn en (3) van een model of type zijn dat niet langer in productie is. Dit zijn cumulatieve voorwaarden. Aan al deze eisen moet dus zijn voldaan om een auto te kunnen indelen onder GN-post 9705.

Lees de gehele uitspraak en het commentaar hier.